Kontrollansvarig

Kontrollansvarig behövs redan i bygglovsansökan enligt lag. Vi har kompetenta kontrollansvariga med lång erfarenhet, stort kunnande och certifierade på högsta nivå.

Vi är med dig som byggherre genom hela byggprocessen och kommer i första hand kontrollera att allt går rätt till, att byggnaden uppfyller aktuella myndighetskrav och fungerar som länken mellan er och byggnadsnämnden.

Varför oss

  • Erfarna kontrollansvariga certifierade på högsta nivå med lång erfarenhet.
  • Vi lämnar alltid fasta och konkurrenskraftiga priser.
  • Vi fungerar som ett bollplank under byggtiden där ni får stöd och råd.

Så här går det till när ni anlitar oss

Kostnadsfritt förstamöte

Det första som sker är att ni träffar någon av våra kontrollansvariga tillsammans går igenom projektet med och som svarar på era frågor. Efter detta kan ett pris lämnas för den insats som behövs för just ert projekt från bygglovsansökan till slutbesked. Kontrollansvarig upprättar förslag till kontrollplan inför det tekniska samrådet
KA upprättar ett förslag till kontrollplan som är anpassad för projektet och som bifogas bygglovsansökan. Kontrollplanen beskriver vilka krav byggnaden behöver uppnå enligt plan och bygglagen(PBL) samt vilka kontroller som kommer att ske. Efter att bygglovet är beviljat kommer ett tekniskt samråd ske hos kommunen. Vid detta möte deltar byggherre, kontrollansvarig samt kommunens handläggare. Kontrollansvariges föreslagna kontrollplan gås igenom gemensamt för godkännande och startbesked kan därmed ges.

Kontrollansvarig granskar egenkontroller löpande

Under byggprocessen kontrollerar KA löpande att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs. När ett arbetsmoment är utfört skall den som utfört det intyga att det är korrekt utförda enligt gällande kontrollplan med så kallade egenkontroller. KA granskar dessa kontinuerligt i och med att arbeten blir klara.
Om det visar sig finnas brister vid platsbesök eller i egenkontrollerna ska KA meddela byggherren för att det skall kunna rättas till omgående.

Kontrollansvarig gör platsbesök vid olika moment

KA gör minst fyra platsbesök varav minst ett med byggnadsnämnden. Besöken på bygget sker efter att delar av projektet är färdigställda vilka är bland annat grund, stomme, tak etc.
Vid dessa platsbesök kontrolleras att egenkontroller utförts och att inga anmärkningar finns.
Rapport skrivs efter varje platsbesök som kommer ligga till grund för utlåtandet inför slutbesked.

Kontrollansvarig sammanställer utlåtande inför slutbesked

Ett slutbesked utfärdat av kommunen krävs för att börja använda byggnaden.
För att ansöka om slutbesked skriver KA ett utlåtande till byggnadsnämnden där det framgår att alla punkter enligt kontrollplanen är utfärdade, genomgångna och godkända samt att nödvändiga intyg samlas från sakkunniga.
 Med ansökan klar kommer ett slutsamråd att hållas, oftast på.

Låt experter hjälpa er.

Kontakta mig

top